logo

Obchodné podmienky

Článok I

1) Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok:

a) webovou stránkou elektronického obchodu sa rozumie webová stránka http://www.lekarenizis.sk/, ktorú prevádzkuje predávajúci;

b)  kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa uzavrieť alebo uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu;

c) kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar. Kúpna zmluva musí obsahovať, popri náležitostiach vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, nasledujúce náležitosti:

i) opis a množstvo tovaru;

ii) výška kúpnej ceny za tovar;

iii) výška nákladov prepravy a doručenia tovaru;

iv) spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov prepravy a doručenia tovaru;

v) miesto a spôsob dodania tovaru kupujúcemu;

vi) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať za právnickú osobu, ak je kupujúcim právnická osoba.

d) predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Lekáreň IZIS, s.r.o., so sídlom: Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever, IČO: 48 066 559, IČ DPH: SK2120038283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele: Sro, vložka č. 36989/V, štatutárny orgán: Klaudia Tokarčiková, konateľ, trvale bytom: Nitrianska 13, 040 01 Košice;

e) liekom sa rozumie liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií;

f)zdravotníckou pomôckou sa rozumie nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou;

g)  iným sortimentom sa rozumie všetko v ponuke predávajúceho, čo nie je liekom alebo zdravotníckou pomôckou, najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy;

h)tovarom sa rozumie liek, zdravotnícka pomôcka alebo iný sortiment, ktorý predávajúci ponúka alebo ponúkal na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a ktorej dodanie je predmetom kúpnej zmluvy.

2)  Orgánmi dozoru internetového výdaja sú:

a)  Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava – http://www.sukl.sk/ – pre internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok

b) Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, poštový priečinok 29 – www.soi.sk – pre internetový výdaj iného sortimentu.

Článok II

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.

2) Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Rovnako odchýlne ustanovenia kogentných všeobecne záväzných právnych predpisov majú vždy prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

3) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky právne vzťahy s ním súvisiace (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú právom Slovenskej republiky; neprihliada sa pritom na kolízne ustanovenia slovenského právneho poriadku.

4) Otázky neupravené v kúpnej zmluve, v týchto všeobecných obchodných podmienkach, v záručnom a reklamačnom poriadku predávajúceho (článok XI) ani v zásadách ochrany osobných údajov (článok XII) sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

5) Ak kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov nestanovujú inak, na prejednanie a rozhodnutie sporu z právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, ako aj zo všetkých právnych vzťahov s ním súvisiacich (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov), je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Článok III

1) Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a taká ponuka zakladá jeho povinnosť potvrdiť objednávku kupujúceho a uzavrieť s ním kúpnu zmluvu iba v prípade, ak je tovar jednoznačne označený ako tovar, ktorý má predávajúci vo svojej dispozícii a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja (napr. ak je označený ako tovar „na sklade“), a iba po dobu, po ktorú má predávajúci príslušný tovar takto vo svojej dispozícii; kupujúci však berie na vedomie, že údaj o dostupnosti tovaru na webovej stránke elektronického obchodu nemusí vždy zodpovedať skutočnosti, najmä so zreteľom na čas potrebný na jej aktualizáciu.

UPOZORNENIE: Humánny liek s obsahom drogového prekurzora môže predávajúci kupujúcemu dodať len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

2) Povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu vzniká až okamihom uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci ma právo objednávku neprijať alebo odmietnuť iba z objektívnych dôvodov, ktorými nedochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania (napr. nemá objednaný tovar k dispozícii a nevie z dôvodov na strane výrobcu a/alebo distribútora jeho dodanie zabezpečiť). V takom prípade berie kupujúci na vedomie, že nemá voči predávajúcemu žiadne osobitné práva, predovšetkým mu neprislúcha právo na náhradu škody.

3) Ponuka tovaru na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu nemá právnu povahu návrhu na uzavretie kúpnej alebo akejkoľvek inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej alebo akejkoľvek inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s rovnakými alebo obdobnými účinkami.

Článok IV

1) Kúpna zmluva je uzavretá výlučne na základe nasledujúcich právnych úkonov:

a) objednávka zo strany kupujúceho;

b) potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

2) Objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, prejavom vôle kupujúceho smerujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorý je určený predávajúcemu. Kupujúci objednáva tovar výlučne riadnym vyplnením a odoslaním príslušného elektronického formulára na webovej stránke elektronického obchodu. Vo formulári je povinný uviesť iba pravdivé údaje, inak zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu.

3) Zmena údajov uvedených v objednávke je po odoslaní objednávky možná iba so súhlasom predávajúceho.

4) Kupujúci je oprávnený zrušiť (stornovať) objednávku, a to aj bez udania dôvodu, až do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o potvrdení objednávky. Kupujúci zruší objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo iným obdobne preukazným spôsobom; oznámenie o zrušení objednávky musí byť doručené predávajúcemu ešte pred doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu.

5) Predávajúci elektronicky potvrdí objednávku bezodkladne po jej doručení.

6) Potvrdenie objednávky je záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, prejavom vôle predávajúceho, z ktorého vyplýva jeho súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, to však iba za predpokladu, že neobsahuje iné údaje o kúpnej zmluve ako objednávka. Za potvrdenie objednávky sa však považuje aj také potvrdenie, v ktorom sú uvedené údaje, ktoré neboli obsahom objednávky, ak také údaje vyplývajú z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7) Predávajúci potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo iným obdobne preukazným spôsobom.

8) Predávajúci vždy doručí kupujúcemu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré potvrdzuje zaevidovanie objednávky v príslušnom informačnom systéme predávajúceho; také oznámenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.

Článok V

1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.

2) Kupujúci zaplatí kúpnu cenu vo výške, ktorá je uvedená na webovej stránke elektronického obchodu v okamihu odoslania objednávky, a spôsobom určeným v kúpnej zmluve.

3) Ak sa má podľa kúpnej zmluvy kúpna cena zaplatiť prevodom v prospech bankového účtu predávajúceho, kupujúci je povinný zaplatiť ju do troch pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak sa má zaplatiť pri dodaní tovaru (dobierka), je povinný zaplatiť ju najneskôr pri prevzatí tovaru.

4) Ak sa má podľa kúpnej zmluvy kúpna cena úplne alebo čiastočne zaplatiť z verejného zdravotného poistenia kupujúceho (tovar na lekársky poukaz), kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu do siedmych dní po uzavretí kúpnej zmluvy originál riadne vystaveného lekárskeho poukazu na príslušný tovar so všetkými náležitosťami vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ide o tovar iba čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia kupujúceho a kúpna zmluva neurčuje inak, je kupujúci povinný doplatiť zostávajúcu časť kúpnej ceny za tovar a náklady prepravy a doručenia tovaru do desiatich dní po uzavretí kúpnej zmluvy.

5) Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa dodania tovaru, ak v rozpore s kúpnou zmluvou nezaplatí kúpnu cenu za tovar.

6) Ak z dôvodu nie na strane predávajúceho vyžaduje obstaranie tovaru za účelom jeho dodania kupujúcemu vynaloženie vyšších nákladov, než aké boli predávajúcemu známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene kúpnej ceny, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu; ak k takej dohode nedôjde v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu, alebo ak kupujúci odmietne návrh dohody o zmene kúpnej ceny, je každá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7) Objednávky v hodnote nad 200 eur, musia byť uhradené vopred.

Článok VI

1) Predávajúci dodá tovar odoslaním tovaru na adresu na území Slovenskej republiky, ktorá je určená v kúpnej zmluve. Je pritom povinný zabezpečiť prepravu tovaru takým spôsobom, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality zasielaného tovaru v súlade s požiadavkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady prepravy a doručenia tovaru vo výške určenej v kúpnej zmluve, a to spolu s kúpnou cenou.

3) Kupujúci je povinný prevziať tovar.

4) Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho  odmenu za škodu vo výške 10,- EUR bez DPH .

5) V prípade podľa predošlého odseku je kupujúci povinný osobne prevziať tovar do 14 dní po doručení oznámenia o jeho úschove, na mieste, kde je uschovaný, a to aj v prípade, ak v kúpnej zmluve bolo dohodnuté jeho doručenie na iné miesto. Je pritom povinný zaplatiť predávajúcemu, resp. osobe, u ktorej je tovar uschovaný, kúpnu cenu za tovar, ak ešte nebola zaplatená, ako aj odmenu a náklady podľa predošlého odseku, inak je predávajúci, resp. osoba, u ktorej je tovar uschovaný, oprávnená odoprieť odovzdanie uschovaného tovaru.

6) Ak sa kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa odseku 5, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. To isté platí v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na opätovnom doručení tovaru na určenú adresu a kupujúci opätovne neprevezme tovar.

Článok VII

1) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedená lehota sa však bez ďalšieho predlžuje o čas omeškania kupujúceho so splnením povinnosti na zaplatenie kúpnej ceny za tovar (článok V odsek 3 prvá veta) alebo so splnením povinnosti na doručenie lekárskeho poukazu na príslušný tovar (článok V odsek 4).

2) Predávajúci sa môže v potvrdení objednávky zaviazať, najmä v nadväznosti na údaje uvedené na webovej stránke elektronického obchodu, na dodanie tovaru v kratšej lehote ako podľa odseku 1. Taká lehota je pre predávajúceho bez ďalšieho záväzná, a to aj v prípade, ak v objednávke nie je určená žiadna alebo je určená iná lehota na dodanie tovaru.

3) Ak kupujúci určí v objednávke lehotu na dodanie tovaru, je taká lehota pre obe zmluvné strany záväzná iba v prípade, ak ju predávajúci potvrdí v potvrdení objednávky; inak zmluvné strany bez ďalšieho zaväzuje lehota na dodanie tovaru určená v súlade s odsekmi 1 alebo 2.

4) Ak predávajúci nie je schopný z dôvodu nie na jeho strane dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej podľa predošlých odsekov, je oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu; ak k takej dohode nedôjde v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu, alebo ak kupujúci odmietne návrh dohody o zmene dodacej lehoty, je každá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok VIII

1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov upravených v záručnom a reklamačnom poriadku predávajúceho (článok X). Naviac je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, môže tak však urobiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru (ak sú tovary objednané v jednej objednávke dodané oddelene, prevzatím posledného tovaru, ak tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov, prevzatím posledného dielu alebo kusu, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, prevzatím prvého dodaného tovaru).

2) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj z iných dôvodov uvedených v záväzných právnych predpisoch upravujúcich práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúcich. 

3) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny;

b) ak z dôvodu nie na jeho strane nie je schopný dodať tovar, najmä ak sa tovar prestal vyrábať alebo je dlhodobo nedostupný;

c) ak by dodaním tovaru porušil povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci.

4) Ak sa dôvod na odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy týka iba niektorého tovaru, ktorý je v nej určený, je povinný najprv navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody, ktorou sa rozsah kúpnej zmluvy zúži na zostávajúci tovar, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu. Kupujúci má v takom prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako celku. Ak však v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy iba čiastočne, v rozsahu tovaru, ktorého sa týka dôvod na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije v prípade dôvodu na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený v odseku 3 písm. a), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5) Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť vždy doručené druhej zmluvnej strane, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo listom. Kupujúci môže na oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy využiť aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete TU – link na formulár.

6) Najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak z dohody zmluvných strán ani z povahy veci nevyplýva inak:

a) predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak. Predávajúci však nemá povinnosť podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu;

b) kupujúci vráti predávajúcemu prevzatý tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom. Kupujúci vráti tovar jeho osobným odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho na adrese: Lekáreň IZIS, s.r.o., Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever alebo jeho doručením na uvedenú adresu prevádzkarne, pričom je povinný zabaliť tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Kupujúci má právo na náhradu nákladov vrátenia tovaru, iba ak odstúpil od kúpnej zmluvy z dôvodu na strane predávajúceho.

7) Rovnaké účinky ako oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy má bez ďalšieho:

a) ak kupujúci vráti tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom, jeho osobným odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho na adrese: Lekáreň IZIS, s.r.o., Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever, pričom zároveň uvedie dôvod, ktorý ho podľa tohto článku oprávňuje na odstúpenie od kúpnej zmluvy; alebo

b) ak kupujúci vráti tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom, jeho doručením na adresu prevádzkarne predávajúceho: Lekáreň IZIS, s.r.o., Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever, spolu s písomnou informáciou o dôvode, ktorý ho podľa tohto článku oprávňuje na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

8) V prípade podľa odseku 7 písm. a) alebo b) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar a zaplatené náklady prepravy a doručenia tovaru, a to spôsobom, aký použil inak, to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú a vrátenia tovaru kupujúcim.

9)  Kupujúci môže vrátiť liek do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a)   liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný;

b)  iný počet balení lieku, ako bol objednaný;

c)  liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku;

d)  poškodený vnútorný obal lieku;

e)  liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov;

f)  liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

10)  Kupujúci môže vrátiť zdravotnícku pomôcku do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a)   poškodenú zdravotnícku pomôcku;

b)  iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný;

c)  zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie;

d)  zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode;

e)  zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

11)  Vrátenie lieku podľa odseku 9 alebo zdravotníckej pomôcky podľa odseku 10 má rovnaké účinky ako oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Kupujúci je pritom vždy povinný písomne uviesť dôvod vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky.

12)  Predávajúci vybaví vrátenie lieku podľa odseku 9 alebo zdravotníckej pomôcky podľa odseku 10 výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

13) Kupujúci môže vrátiť katalytickú lampu alebo aroma difúzer do 14 dní nepoškodené, nepoužité a v originálnom obale. 

14) Náplň do katalytickej lampy, náplň do difúzeru a esenciálne oleje nie je možné vrátiť do lekárne.

Článok IX

1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia.

2) Nebezpečenstvo škody na tovare, vrátane náhodnej škody, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Článok X

1) Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií upravuje osobitný dokument – záručný a reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a nachádza sa na webovej stránke elektronického obchodu.

Článok XI

Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete kupujúci súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračné číslo vydané  ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevadzkovateľa Lekáreň IZIS, s.r.o. :
 Lekáreň IZIS, poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti č.P40927160301 (licencia č.3849/2015/OSVaZ-19356., držiteľ:Lekáreň IZIS,  s.r.o.), Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever, IČO 48066559, DIČ 2120038283, IČ DPH SK2120038283, Lekáreň IZIS, s.r.o. zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1, vlozka c.36989/V.

            kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P40927160301

Článok XII

1) Doručovacie a kontaktné údaje predávajúceho:

doručovacia adresa: Lekáreň IZIS, s.r.o., Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever

telefónne číslo: +421(0)55/632 03 45 alebo +421(0)911030345

adresa elektronickej pošty: lekareniziske@gmail.sk

2) Doručovacími údajmi kupujúceho sú každá a ktorákoľvek adresa, telefaxové číslo a adresa elektronickej pošty, ktorú kupujúci uvedie v žiadosti o registráciu na webovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke.

3) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, vrátane sťažností kupujúceho, sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta podľa odsekov 1 a 2, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane; v prípade predávajúceho postačuje oznámenie prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

4) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, vrátane sťažností kupujúceho, sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

5) Písomnosti týkajúce sa kúpnej zmluvy, vrátane sťažností kupujúceho, sa môžu zasielať aj elektronickou poštou, a to e-mailové adresy podľa odsekov 1 a 2. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom.

Článok XIII

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa   11.08.2016
Právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení aktuálnom v okamihu odoslania objednávky predávajúcemu (článok II odsek 1). Na webovej stránke elektronického obchodu sa vždy nachádzajú všeobecné obchodné podmienky v najaktuálnejšom znení. Predávajúci zašle kupujúcemu na jeho žiadosť znenie všeobecných obchodných podmienok, ktoré bolo aktuálne v čase odoslania jeho objednávky.
 

UPOZORNENIE

– ceny  v kamennej prevádzke – Lekáreň IZIS sa môžu líšiť, ceny uvedené v ESHOP-e platia len v ESHOP-e – www.lekaren-izis.sk

– ceny uvedene pri zdravotnych pomockach (napr. podložky, plienky a vložky) su ceny za 1 kus.Z hygienickych dovodov posielame iba cele balenia.

– Pri nezaplatení vopred pri osobnom odbere lekáreň rezervuje pre zákazníka tovar iba 3 dni.

ZÁRUČNÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I

1)       Na účely tohto záručného a reklamačného poriadku:

a)       webovou stránkou elektronického obchodu sa rozumie webová stránka http://www. lekarenizis.sk.sk/, ktorú prevádzkuje predávajúci;

b)      kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu;

c)       kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar;

d)      predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Lekáreň IZIS, s.r.o., so sídlom: Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever, IČO: 48 066 559, IČ DPH: SK2120038283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele: Sro, vložka č. 36989/V, štatutárny orgán: Klaudia Tokarčiková, konateľ, trvale bytom: Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever;

e)      tovarom sa rozumie liek, zdravotnícka pomôcka alebo iný sortiment (definované v článku I odsek 1 písm. e) až g) všeobecných obchodných podmienok), ktorý predávajúci ponúka alebo ponúkal na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a ktorej dodanie je predmetom kúpnej zmluvy.

Článok II

1)       Tento záručný a reklamačný poriadok upravuje otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru. Tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a zmluvné strany zaväzuje od okamihu jej uzavretia.

2)       Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami tohto záručného a reklamačného poriadku. Rovnako odchýlne ustanovenia kogentných všeobecne záväzných právnych predpisov majú vždy prednosť pred ustanoveniami tohto záručného a reklamačného poriadku.

5)       Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru, ktoré neupravuje tento záručný a reklamačný poriadok, sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok, inak príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Článok III

1)       Doručovacie údaje predávajúceho v otázkach týkajúcich sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru:

reklamačná adresa: Lekáreň IZIS, s.r.o., Nitrianska 13, 040 01 Košice – Sever

telefónne číslo: +421(0)55/632 03 45 alebo +421(0)911 030 345

adresa elektronickej pošty: lekareniziske@gmail.sk

2)       Doručovacími údajmi kupujúceho v otázkach týkajúcich sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru sú každá a ktorákoľvek adresa, telefaxové číslo a adresa elektronickej pošty, ktorú kupujúci uvedie v žiadosti o registráciu na webovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke tovaru.

3)       Písomnosti a veci (vrátane tovaru) týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru sa zasielajú na reklamačnú adresu predávajúceho podľa odseku 1, na doručovaciu adresu kupujúceho podľa odseku 2, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane; v prípade predávajúceho postačuje oznámenie prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

4)      Písomnosti a veci (vrátane tovaru) týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v prevádzkarni na reklamačnej adrese určenej v odseku 1, ktorá o sebe vyhlási, že je zamestnancom povereným vybavovať reklamácie, ak kupujúci nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

5)       Písomnosti týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru sa môžu zasielať aj elektronickou poštou, a to na e-mailové adresy podľa odsekov 1 a 2. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom.

Článok IV

1)       Kupujúci je vždy povinný dodržiavať povinnosti, požiadavky a podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, návodom na obsluhu tovaru a záručným listom tovaru, ktoré sa týkajú tovaru, jeho inštalácie a užívania.

2)       Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr, najneskôr do piatich dní po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

3)       Kupujúci je povinný reklamovať tovar bezodkladne.

Článok V

1)       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

2)       Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Článok VI

1)       Záručná doba je 24 mesiacov, ak kúpna zmluva, všeobecne záväzný právny predpis, záručný list tovaru alebo informácia na webovej stránke elektronického obchodu neurčujú dlhšiu záručnú dobu. Ak však dlhšiu záručnú dobu určuje záručný list tovaru, ktorého pôvodcom nie je predávajúci, ale výrobca tovaru, jeho dodávateľ alebo iná osoba, od ktorej ho predávajúci obstaral, platí táto dlhšia záručná doba (nad 24 mesiacov) iba po dobu, po ktorú môže uplatniť práva zo záruky tovaru predávajúci.

2)       Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3)       Doba od uplatnenia reklamácie tovaru až do doby, keď kupujúci bol po skončení opravy povinný prevziať tovar, sa do záručnej doby nepočíta.

4)      Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Článok VII

1)       Predávajúci nezodpovedá:

a)          za bežné opotrebovanie tovaru, najmä s ohľadom na jeho životnosť;

b)      za vady tovaru, na ktoré predávajúci preukázateľne upozornil kupujúceho v kúpnej zmluve alebo v ponuke tovaru na webovej stránke elektronického obchodu;

c)       za vady tovaru, ktoré spôsobí po prevzatí tovaru kupujúci alebo tretia osoba mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou, zanedbaním bežnej alebo vyžadovanej starostlivosti;

d)      za vady tovaru, ktoré sú spôsobené jeho užívaním v nevhodných podmienkach;

e)      za vady tovaru, ktoré sú spôsobené zásahom prírodných síl, živelnou alebo inou vonkajšou udalosťou;

f)        za vady tovaru, ktoré spôsobí po prevzatí tovaru kupujúci alebo tretia osoba porušením povinností, požiadaviek a podmienok určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tovar, v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru;

g)      za vady tovaru v iných prípadoch upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tovar, v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru.

Článok VIII

1)       Reklamácia tovaru sa považuje za uplatnenú kupujúcim okamihom splnenia oboch nasledujúcich podmienok:

a)       kupujúci reklamuje tovar u predávajúceho, a to osobne v prevádzkarni predávajúceho na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1, alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo listom. Reklamácia musí obsahovať popis vady tovaru a jej vonkajších prejavov;

b)      kupujúci osobne odovzdá tovar v prevádzkarni predávajúceho na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1 alebo ho doručí na adresu tejto prevádzkarne, v oboch prípadoch spolu aspoň s kópiou dokladu preukazujúceho kúpu tovaru u predávajúceho, pričom je povinný zabaliť tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2)       Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby v jeho prevádzkarni na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1 bol počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

3)       Kupujúci má v prípade oprávnenej reklamácie voči predávajúcemu právo na náhradu účelných a preukázateľných nákladov, ktoré mu vzniknú podľa odseku 1 písm. b).

4)      Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že podmienka podľa odseku 1 písm. b) sa splní ohliadkou tovaru na mieste, kde sa nachádza, predávajúcim alebo ním určenou osobou.

5)       Ak je v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru určená iná osoba na opravu, ako je predávajúci, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci môže vykonať úkony podľa odseku 1 voči takejto inej osobe namiesto voči predávajúcemu.

Článok IX

1)       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní po jej uplatnení. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia; po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.

2)       Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie sa musí uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3)       Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.

4)      V prípade oprávnenej reklamácie, ak dôjde k oprave alebo k výmene tovaru, predávajúci doručí kupujúcemu opravený alebo nový tovar rovnakým spôsobom, akým bol pôvodne dodaný tovar na základe kúpnej zmluvy; predávajúci však vždy znáša všetky náklady s tým spojené. V ostatných otázkach sa použije ustanovenie článku VI všeobecných obchodných podmienok.

5)       V prípade neoprávnenej reklamácie predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu tovar rovnakým spôsobom, akým bol pôvodne dodaný tovar na základe kúpnej zmluvy.

Článok X

1)       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

2)       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3)       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4)      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5)       Ak ide o iné neodstrániteľné vady ako podľa odseku 4, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

6)      Kupujúci je rovnako oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, aj keď nie sú splnené podmienky podľa odseku 4, ak zásielka obsahuje:

a)       poškodený tovar,

b)      iný počet balenia tovaru, ako bol objednaný,

c)       tovar po dátume exspirácie,

d)      tovar, ktorý nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e)      tovar bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

7)        Kupujúci môže vrátiť liek do siedmych dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a)        liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný;

b)        iný počet balení lieku, ako bol objednaný;

c)        liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku;

d)        poškodený vnútorný obal lieku;

e)        liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov;

f)         liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

8)          Kupujúci môže vrátiť zdravotnícku pomôcku do siedmych dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a)        poškodenú zdravotnícku pomôcku;

b)         iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný;

c)        zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie;

d)        zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode;

e)        zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

9)        Vrátenie lieku podľa odseku 7 alebo zdravotníckej pomôcky podľa odseku 8 má rovnaké účinky ako oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Kupujúci je pritom vždy povinný písomne uviesť dôvod vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky.

10)      Predávajúci vybaví vrátenie lieku podľa odseku 9 alebo zdravotníckej pomôcky podľa odseku 10 výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

11)      Kupujúci môže na oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy využiť aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete TU – link na formulár.

Článok XI

1)       Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť podľa predošlej vety odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (http://www.soi.sk), resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Kupujúci má právo vybrať si, na ktorý so subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci má právo na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

Článok XII

1)       Tento záručný a reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 11.08.2016

2)       Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru sa spravujú záručným a reklamačným poriadkom v znení aktuálnom v okamihu odoslania objednávky predávajúcemu (článok II odsek 1 všeobecných obchodných podmienok). Na webovej stránke elektronického obchodu sa vždy nachádza záručný a reklamačný poriadok v najaktuálnejšom znení. Predávajúci zašle kupujúcemu na jeho žiadosť znenie záručného a reklamačného poriadku, ktoré bolo aktuálne v čase odoslania jeho objednávky.

0